HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Článek z rubriky : Likvidace firem

Jak zlikvidovat firmu

Autor : Konec firmy
Zveřejněno dne : Čvn 8, 2021

Jak zlikvidovat firmu ?

Hledáte způsob jak zlikvidovat firmu a přemýšlíte co vše bude třeba udělat.  Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný.

Podle dostupných analýz je v České republice přibližně sto tisíc neaktivních kapitálových společností. Jedná se o pětinu všech firem, které jsou v obchodním rejstříku registrovány.

Z celkového počtu 475 tisíc společností s ručením omezeným je jich neaktivních více než 95 tisíc Analytik poradenské společnosti Bisnode Milan Petrák k tomu uvádí, že nejvíce neaktivních společností bylo založeno mezi roky 2017 a 2018.

I spící firma vyvolává náklady, nadále je nutné vést účetnictví, vyhotovovat účetní závěrky, ukládat je do sbírky listin, podávat daňová přiznání a tak podobně.

Samotná likvidace. není taková hračka, jako je tomu v případě ukončení živnosti. Nicméně, je to sice náročné, ale řešitelné.

Stejně jako je dvoufázové založení společnosti s ručením omezeným, kdy samotnému vzniku zápisem do obchodního rejstříku předchází založení sepsáním zakladatelského právního jednání ve formě notářského zápisu (společenské smlouvy, je-li zakladatelů více, případně zakladatelské listiny, je-li zakladatelem jen jediná osoba), také zrušení s.r.o. je dvoufázové.

jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Kdo může rozhodnout o likvidaci firmy

O provedení likvidace rozhodují společníci, ať již přímo dohodou, anebo připouští-li to výslovně společenská smlouva, tak i rozhodnutím valné hromady jako vrcholného orgánu s. r. o. Podle zákona č. 90/2012 Sb.., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) musí mít dohoda o zrušení formu notářského zápisu. Stanoví-li tak společenská smlouva, lze rozhodovací kompetenci o zrušení společnosti svěřit do rukou valné hromady.

Pokud si společníci ve společenské smlouvě neujednali jinak, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Podle § 171 odst. 1 písm. d) ZOK je vyžadován k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací souhlas minimálně dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Průběh valné hromady je nutno osvědčit notářským zápisem. Pokud by měla společnost jen jediného společníka, rozhoduje o zrušení tento jediný společník.

Soudi může rozhodnout o nucené likvidaci. Většinou je rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací sankcí za neplnění povinností společnosti. Zákon stanoví taxativní okruh případů, v němž může soud společnost zrušit. Současně s rozhodnutím o zrušení rovnou jmenuje i likvidátora.

Jak zlikvidovat firmu Vám pomůže odborník

Samotná likvidace firmy je složitá otázka. S  problémem jak zlikvidovat firmu Vám může pomoci odborník. Neváhejte se na nás obrátit. Ušetříte čas a v důsledku i peníze.

Svěříte-li se do rukou odborníka, ušetříte v dlouhodobějším horizontu čas, peníze a starosti. Byť se jedná o placenou službu, v důsledku vychází levněji, než kdyby jste se likvidací firmy zabývali sami a museli nastudovat spoustu materiálu o tom, jak zlikvidovat firmu tak, aby jste se nedostali do problémů. Můžete se věnovat smysluplnějším činnostem.

Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 555 333 237
+420 228 229 315

Napište nám

konecfirmy@konecfirmy.cz

Messengery

+420 704 420 177
WhatsApp
Signal
Viber

Threema

BZR7T67N
42AE2V29

Jak zlikvidovat firmu ?

Kdo může být likvidátorem a jaké jsou jeho povinnosti?

Provedení likvidace má na starosti speciální orgán, likvidátor. Při povolávání likvidátora postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků. Pokud to neučiní valná hromada, povolá likvidátora statutární orgán, a pokud to neudělá ani ten, jmenuje jej ke dni vstupu společnosti do likvidace soud, a to z úřední povinnosti.

Ačkoliv nabývá působnosti statutárního orgánu, je omezen účelem likvidace a jeho úkolem je vypořádat dluhy zanikající společnosti. Likvidátorem může být třetí subjekt, ale i společník nebo jednatel. Nejde tedy o nezávislou osobu, jako je tomu u insolvenčního správce. I likvidátor je však, obdobně jako statutární orgán, povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Je-li likvidátorem třetí osoba, statutární orgán likvidátorovi ke dni vstupu společnosti do likvidace předá veškeré potřebné podklady. Ideálně spolu s předávacím protokolem.

Související články

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva)...

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Postup likvidace...

Partneři.

*
+
*
*

Autor

Konec firmy

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.