Prodej obchodního podílu ve společnosti.

Prodej obchodního podílu ve firmě.

Prodej obchodního podílu. Uvolněný podíl ve společnosti. Co s uvolněným podílem.

Pokud převod nebo přechod podílu není omezený nebo vyloučený, společnost se musí podíl v prvé řadě pokusit prodat, a to nejméně za přiměřenou cenu a bez zbytečného odkladu.

Oproti dřívější právní úpravě uvolněný podíl již nepřechází do vlastnictví společnosti. Společnost (v daném případě statutární orgán společnosti) však ohledně uvolněného podílu bude zastupovat bývalého společníka ve smyslu § 212 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Přičemž jí vznikne právo a zároveň povinnost s uvolněným podílem nadále disponovat na základě zákonného zmocnění a to výhradně způsobem uvedeným v zákoně.

Společnost přitom s výjimkou svého přeneseného dispozičního oprávnění nemá z titulu zastoupení (bývalého) společníka ve vztahu k podílu žádná práva a povinnosti spojená s tímto (uvolněným) podílem. Vzhledem ke znění § 212 odst. 2 a 3 společnost bude v postavení zástupce (bývalého) společníka pouze při prodeji podílu dle § 213, nikoliv v případě postupu popsaného v § 212 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Společnost si sama určí způsob prodeje, nejčastěji se bude jednat o dražbu, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, z volné ruky apod. Prodejní cena se pochopitelně bude týkat podílu plnohodnotného, kterým se uvolněný podíl opět stane po vstupu nového společníka (společníků) do společnosti na místo bývalého společníka.

Výtěžek – prodej obchodního podílu ve firmě

Při prodeji podílu se má společnost snažit dosáhnout maximálního výtěžku z prodeje. Minimální výše je dle zákona limitována cenou přiměřenou. Zákon neposkytuje žádné bližší vodítko, jak tuto nejnižší hranici oné přiměřené ceny určit. V této souvislosti nutno zohlednit. Určení příliš nízké hranice pro požadovanou „přiměřenost“ ceny uvolněného podílu může vést k nepřílišné motivaci statutárního orgánu. Hlavně ve vztahu k dosáhnutí spravedlivého výtěžku pro bývalého společníka.

Obráceně ale, jak správně podotýká Pokorná, je potřeba brát v potaz také platební schopnost společnosti. A to, že vypořádání prodejem nezatěžuje společnost povinností poskytnout vypořádání z vlastního majetku.V každém případě ale platí. Pokud by statutární orgán společnosti prodal podíl za cenu nižší než za cenu přiměřenou. Jednal by v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Reálně dosažitelná cena za nabízený/prodávaný podíl nemusí nikterak korespondovat s hodnotou společnosti potažmo z toho odvozenou hodnotou podílu. Připomeňme si, že cena a hodnota, jsou dva zcela odlišné pojmy. To, jakou cenu bude možné za prodej podílu reálně požadovat, bude záviset na celé řadě různých faktorů. Včetně subjektivních úvah a pohnutek kupujících promítajících se do jejich zájmu či nezájmu. Případně dále situace na trhu, velikosti podílu, obsahu společenské smlouvy atd. Reálně dosažitelná prodejní cena v daném místě a čase tak nemusí a nejspíš ani nebude korespondovat s hodnotou podílu.

Stanovení ceny – prodej obchodního podílu

Někteří autoři považují za relevantní spodní hranici této prodejní ceny hodnotu uvolněného podílu podle § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Řada dalších tento závěr přebírá. Není bohužel zcela zjevné, zda tím předpokládají aplikaci výhradně § 36 odst. 2 nebo i korektiv celého § 36 zákona o obchodních korporacích. Snahy o nalezení jakési objektivně určitelné hranice, která poslouží jako pevné vodítko pro všechny obdobné případy, jsou zcela na místě.

Úvahy o aplikaci § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (případně celého § 36) mají opodstatnění v ochraně práv bývalého společníka. Na jeho vypořádání, které by býval obdržel, by musela postupovat podle § 214 zákona o obchodních korporacích. Bude nutné zohlednit četně judikovaný požadavek na poctivost vypořádání bývalého společníka a aplikovat při určení nejnižší hranice. Přiměřené ceny celý § 36 zákona o obchodních korporacích a nikoliv pouze § 36 odst. 2, který hovoří pouze o stanovení hodnoty vypořádacího podílu z vlastního kapitálu zjištěného z účetní závěrky.

Zároveň musíme připustit obrácený pohled na věc. Pokud přiměřenost ceny bude odvozena od výše vypořádacího podílu,a ne reálným možnostem trhu, prodej uvolněného podílu nebude mnohdy možný. Společnost tak nakonec bude zatížena povinností vyplatit společníkovi vypořádací podíl, aniž by na to musela mít volné prostředky.

Co způsobí takový postup

Takový postup může způsobit výpadek v cash flow anebo mít negativní dopad na jiné prioritnější výdaje. V extrémním případě tento postup může mít likvidační dopady na samotnou společnost. Je potřeba zohlednit že ostatní společníci nemusí v rámci valné hromady souhlasit s přechodem uvolněného podílu na ně. Nemusí refundovat společnosti vypořádací podíl vyplacený bývalému společníkovi. Základní kapitál společnosti se sice sníží, ale pouze o vklad společníka, čímž se nevyřeší vyplácený vypořádací podíl, který zatížil společnost. Právo společníka na spravedlivé vypořádaní může v takové situaci v konečném důsledku výrazně převážit nad právy věřitelů. V některých případech i nad právy ostatních společníků.     

Věřím, že praxe bude volat po vymezení pojmu „přiměřené“ ceny a tuto otázku budou nejspíš muset nakonec vyřešit soudy. Prozatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí soudů vyšších instancí, které by tuto otázku vyřešilo. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích mlčí a vládní novela ponechává tuto formulaci prodejní ceny v § 213 odst. 1 beze změn.

Protože společnost může ve své společenské smlouvě určit dle § 36 odst. 2 jiný způsob stanovení vypořádacího podílu nežli z vlastního kapitálu zjištěného z účetní závěrky, je na místě úvaha. Zda v případě, že ve společenské smlouvě bude výše vypořádacího podílu přesně stanovena. Tím bude vyloučena aplikace § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Bude se přiměřenost prodejní ceny v případě prodeje dle § 213 odst. 1 poměřovat s takto stanoveným vypořádacím podílem ve společenské smlouvě. Domnívám se, že nikoliv. Praktickým řešením pro bývalého společníka by mohlo být ujednání ve společenské smlouvě. Že pokud by byla tržní cena uvolněného podílu nižší než hodnota uvolněného podílu stanovená coby vypořádací podíl. Náležel by bývalému společníkovi podíl vypořádací (a postupovalo by se podle § 214 a § 215 zákona o obchodních korporacích).

A co znalec ?

Stanovení hodnoty podílu je možné přenechat znalci. Ten může použít vhodnou metodu včetně zohlednění faktorů majících dopad na reálnou cenu daného podílu při jeho prodeji. Toto řešení je sice časově a finančně náročnější (a není povinné), ale lze ho zvážit. Lze bezpochyby doporučit všechny kroky směřující k výběru kupujícího. Stanovení prodejní ceny řádně zdokumentovat, neb se v řadě případů budou bývalí společníci cítit dotčení na svých právech postupem společnosti. Jedná se totiž o typickou situaci, kdy se střetává a realizuje více protichůdných zájmů.

Předkupní právo společníků

V případě, že společnost bude prodávat uvolněný podíl, vzniká ostatním společníkům ex lege předkupní právo k prodávanému uvolněnému podílu. Zároveň zákon stanoví, že předkupní právo může uplatnit více společníků. V takovém případě se uvolněný podíl rozdělí mezi tyto společníky podle poměru jejich podílů. V ostatním se uplatní obecná úprava předkupního práva dle § 2140zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Ostatní společníci tak budou oprávněni uplatnit své předkupní právo. A to ve vztahu k té části uvolněného podílu, která odpovídá poměru jejich podílů ve společnosti. Uvolněný podíl se rozdělí mezi ty společníky, které uplatnili své předkupní právo.

Smluvní stranou smlouvy o prodeji uvolněného podílu je společnost, která je zároveň příjemcem kupní ceny za uvolněný podíl. Prodejem uvolněného podílu vstoupí nabyvatel do všech práv a povinností (bývalého) společníka, které budou spojeny s tímto podílem. Zároveň řádným prodejem uvolněného podílu společnost může opět začít fungovat v úplné společenské struktuře. Bývalému společníkovi prodejem uvolněného podílu vzniká právo na vypořádání a společnosti povinnost tento vypořádací podíl stanovit a vyplatit.

Postup, kdy je prodej obchodního podílu nezrealizován, či obchodní podíl prodat nelze

Pokud se společnosti nepodaří ve lhůtě 3 měsíců uvolněný podíl prodat (a ostatní společníci neuplatní předkupní právo), bude se postupovat podle § 214, kdy se určí výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2[11], kterou společnost vyplatí v zákonem stanovené lhůtě společníkovi a následně s uvolněným podílem naloží dle § 215 zákona o obchodních korporacích, tudíž buď společnost rozhodne o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky podle jejich podílů nebo rozhodne o snížení základního kapitálu společnosti o vklad společníka, jehož účast zanikla.

Aniž by to vyplývalo z § 214 zákona o obchodních korporacích, důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích[12] a někteří autoři[13] uvádí, že se následek marného uplynutí lhůty (tudíž postup dle § 214 odst. 1) aplikuje pouze tehdy, pokud nebyl podíl prodán výlučně z objektivních důvodů[14]. Mám za to, že formulace § 214 odst. 1 zákona o obchodních korporacích „pokud se nepodaří uvolněný podíl prodat“ sama o sobě tento závěr neimplikuje. Jelikož v další větě důvodové zprávy je uvedeno, že cílem této úpravy je, aby nedošlo „k vyvlastnění bez náhrady“, je možné, že tento závěr nebyl zákonodárcem ve skutečnosti ani zamýšlen.

Nárok na náhradu škody ?

Pokud by se daný postup vztahoval pouze na případy objektivní neprodejnosti podílu, není zcela zjevné, jak by se řešila situace, kdy je společnost potažmo její statutární orgán nečinný, neschopný anebo záměrně prodej uvolněného podílu nerealizuje, ani se o to nepokusí, příp. nebude schopen v dané lhůtě pokus učinit např. v důsledku absence statutárního orgánu. Důvodová zpráva[15] konstatuje, že se v takovém případě společnost dostane do prodlení a společníkovi bude náležet nárok na náhradu škody. Výši škody důvodová zpráva definuje jako rozdíl mezi možným vypořádacím podílem získaným prodejem a vypořádacím podílem získaným aplikací běžného určení výše podílu.

Pokud by se ale neaplikovalo ustanovení § 214 odst. 1 ZOK, bývalému společníkovi by nevznikl ani nárok na stanovení výše vypořádacího podílu dle § 36 odst. 2 (případně způsobem sjednaným ve společenské smlouvě) a společnosti by tak neběžela lhůta pro jeho vyplácení společníkovi. Společník by totiž měl do 4 měsíců od zániku jeho účasti obdržet vypořádací podíl. Podle mého názoru je nutné uzavřít, že i v případě existence jiných důvodů, než objektivní neprodejnost podílu či absence alespoň jednoho pokusu podíl prodat, bude potřeba aplikovat ustanovení § 214 odst. 1zákona o obchodních korporacích s tím, že společník bude oprávněn následně požadovat zmíněný rozdíl z titulu náhrady škody.

Opačný výklad by odporoval smyslu právní úpravy. Bez aplikace § 214by totiž nebylo ani možné podíl vypořádat mezi ostatní společníky ve smyslu § 215, který výslovně odkazuje na § 214[16] a společnost by tak zůstala s uvolněným podílem dobu delší, než zákon předpokládá, případně neomezeně dlouhou dobu. Nebylo by zřejmě možné ani společnost pro nečinnost s přijetím uvedených rozhodnutí zrušit, neboť společnost nebude v prodlení s plněním povinností dle § 215 odst. 1 a nebude tak možné aplikovat zákonnou sankci.

Co když je prodej obchodního podílu nerealizovatelný ?

Havel uvádí, že § 214 pamatuje na to, že uvolněný podíl není likvidní, předpokladem však je, že se společnost alespoň jednou pokusila uvolněný podíl prodat. Osobně se domnívám, že v řadě situací bude možné zjistit, že je uvolněný podíl objektivně neprodejný (nelikvidní), aniž by se ho společnost pokoušela prodat a vynakládat s takto dopředu zcela zjevně neúspěšným prodejem spojené náklady. Stejně ale platí i obráceně – jeden nezdárný pokus nemusí nutně znamenat, že je podíl nelikvidní. Je tedy otázkou, zda soudní praxe skutečně dospěje k tomuto „nucení“ statutárního orgánu alespoň jeden pokus učinit nebo zda bude možné přihlédnout ke specifikům každé situace zvlášť a v odůvodněných případech od tohoto pokusu upustit.

Lhůta 3 měsíců pro prodej uvolněného podílu je pro některé společnosti přiměřené, pro jiné zas bude příliš krátká. Pomineme-li situaci, kdy se jednatel rozhodne použít znalce pro stanovení hodnoty podílu za účelem obhájení přiměřenosti prodejní ceny, může se také jednat o potřebu právního nebo ekonomického auditu, zdlouhavé vyjednávání, věcné, interní nebo formální komplikace. Přesto nelze ponechat tuto lhůtu zcela na vůli prodávající společnosti, potažmo jejích statutárních orgánů.

Jak na lhůty ?

Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích je převážná část ustanovení o vypořádacím podílu dispozitivní a je tedy možné sjednat i odlišnou délku lhůt ve společenské smlouvě již dnes. Nicméně novela přinese v tomto směru pozitivní změnu přímo do § 214 odst. 2: „Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, lze lhůtu podle odstavce 1 prodloužit dohodou mezi společností a společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem až o 1 rok.“ Poměrně důležité je zdůvodnění: „Zároveň se navrhuje formulovat pravidlo, jež umožní prodloužit tříměsíční lhůtu k prodeji uvolněného podílu dohodou mezi společností a společníkem, jemuž zanikla účast, nebo jeho právním nástupcem.

Podmínkou pro prodloužení tříměsíční lhůty je existence důvodů zvláštního zřetele hodných; takovým důvodem může být například existence vážného zájemce o koupi uvolněného podílu. Případná libovůle jednatelů při prodlužování lhůty k prodeji je korigována povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Lhůtu k prodeji uvolněného podílu lze prodloužit maximálně o další 1 rok.“ Navrhovanou změnou by se tak měla vyřešit doposud neúplná právní úprava a zavést doposud chybějící možnost dohody mezi společností a bývalým společníkem.

Co s uvolněným podílem ?

Nejpozději do 1 měsíce ode dne vyplacení vypořádacího podílu podle § 214 zákona o obchodních korporacích je společnost povinna rozhodnout o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, a to za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádaní, jinak musí snížit základní kapitál o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. Jedná se o rozhodnutí, které spadá ve smyslu § 215 odst. 2 ve spojení s § 190 odst. 2 písm. o) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Jelikož společnost má povinnost stanovenou zákonem, avšak o dalším postupu či přesněji osudu uvolněného podílu má rozhodnout valná hromada společnosti, je společnost v prvé řadě povinna zajistit konání takové valné hromady. Valná hromada může rozhodnout dvěma způsoby, a to buď o rozdělení mezi ostatní (stávající) společníky a přechod částí uvolněného podílu mezi všechny společníky v poměru podle jejich podílů nebo o snížení základního kapitálu o tento uvolněný podíl. V obou případech k rozhodnutí valné hromady je potřeba min. 2/3 většiny všech hlasů společníků a ověření rozhodnutí veřejnou listinou.

Pokud by valná hromada nerozhodla o rozdělení podílu, k jehož uvolnění došlo, nabydou společníci podíl do spoluvlastnictví. Pokud valná hromada rozhodne o přechodu uvolněného podílu na ostatní společníky, účinky přechodu nastanou ze zákona, a to rozhodnutím valné hromady.

Jaké je řešení ?

Dále jsou možné tři různé scénáře, a to zejména s ohledem na úpravu společenské smlouvy dle § 135 zákona o obchodních korporacích: a) pokud společenská smlouva stanoví, že společník může vlastnit více podílu stejného druhu, a podíly jsou stejného druhu, nabyde každý ze stávajících společníků nový podíl vedle svého podílu, a to i když se bude jednat o podíly stejného druhu, b) pokud společenská smlouva takovou úpravu neobsahuje, z rozděleného uvolněného podílu vzniknou podíly, které splynou se stávajícími podíly společníků a jejich podíly se tak navýší o poměrnou část „nových“ podílů, c) pokud se jedná o podíl jiného druhu, než jsou stávající podíly ostatních společníků, budou mít stávající společníci více podílů vícero druhů.

Nové znění § 215 vládní novely již výslovně připouští, aby valná hromada mohla přijmout rozhodnutí, na základě kterého uvolněný podíl přejde na všechny společníky, na některé z nich nebo pouze na jednoho. Jelikož v tomto případě dojde k novému uspořádání vztahů a rozložení sil ve společnosti, pro takové rozhodnutí bude potřeba souhlas všech společníků. 

Splnění povinnosti

Pokud společnost nesplní svou povinnost, tudíž valná hromada nebude svolána, nebude usnášeníschopná, nerozhodne o přechodu uvolněného podílu nebo o snížení základního kapitálu, a to v zákonem stanovené lhůtě, společnost může být soudem zrušena s likvidací, a to i bez návrhu. Na zrušení společnosti se budou aplikovat ust. § 168 a dalších občanského zákoníku. Jelikož se ve většině případů bude jednat o důvod, který bude možné odstranit, vyzve soud společnost před vydáním rozsudku, aby ve stanovené přiměřené lhůtě tento nedostatek odstranila.

Na okraj nutno také podotknout, že s ukončením účasti společníka ve společnosti je spojena řada povinností korporátního charakteru, jako je vyhotovení úplného znění společenské smlouvy, aktualizace seznamu společníků nebo splnění publikačních povinností v obchodním rejstříku, na které by statutární orgán společnosti neměl zapomenout.

Závěr

prodej obchodního podílu
prodej obchodního podílu

Problematika nakládáním s uvolněným podílem byla významně ovlivněna již přijetím zákona o obchodních korporacích. Jednou z nejvýznamnějších změn oproti dřívější právní úpravě bylo zavedení striktních pravidel při nakládání s uvolněným podílem, včetně povinnosti uvolněný podíl za určitých okolností prodat, a to na základě rozhodnutí samotné společnosti, resp. jejího statutárního orgánu, za cenu nejméně přiměřenou.

Uvolněný podíl již nepřechází do vlastnictví společnosti a celá koncepce nakládání s uvolněným podílem byla značně modifikována. Bohužel i přes pozitivní záměr zůstává v dané problematice příliš nejasností, nehledě na to, že prodej uvolněného podílu se v praxi realizuje minimálně a je tedy otázkou, zda je právní úprava dostatečně efektivní. Některé zjevné nesprávnosti má odstranit novela, která se aktuálně nachází v legislativním procesu.

Cílem tohoto článku bylo podat právní úpravu nakládání s uvolněným podílem nevtěleným do kmenového listu de lege lata, poukázat na vybraná problematická místa aktuální právní úpravy s důrazem na změny, které by mohly nastat v případě, že vládní novela bude přijata. 

Sdílejte článek :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Právě čtete :

Prodej obchodního podílu.

Jste tady :