HotLine : +420 704 420 177

konecfirmy@konecfirmy.cz

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora.

Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská smlouva (§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK). Odborná veřejnost se shoduje na tom, že pakliže společenská smlouva tuto pravomoc do působnosti valné hromady společnosti nesvěřuje, náleží pravomoc jmenovat likvidátora jednateli. Pokud je společnost v likvidaci a likvidátor nebyl povolán, pak vykovává jeho působnost jednatel ve smyslu § 189 odst. 2 NOZ. Pokud by tak likvidátor nebyl povolán dle § 189 NOZ, jmenoval by likvidátora soud, který vede obchodní rejstřík, u něhož je společnost zapsána. Byla-li společnost zrušena na základě rozhodnutí soudu, pak likvidátora jmenuje automaticky sám soud. (§ 191 odst. 1 NOZ).

Odstoupení likvidátora jmenovaného soudem.

Soud je za likvidátora v tomto případě oprávněn vybrat a jmenovat i jednatele společnosti, a to i bez jeho souhlasu. Takto jmenovaný likvidátor se nemůže vzdát své funkce a odstoupit z ní. Může však požádat soud, aby ho funkce zprostil, a to z důvodu, že na něm výkon této funkce nelze spravedlivě požadovat. Nepodaří-li se soudu jmenovat likvidátora z řad členů statutárního orgánu, jmenuje jej ze seznamu zapsaných insolvenčních správců. Níže uvedené předpoklady pro výkon funkce likvidátora musí splňovat i osoba soudem jmenovaná jako likvidátor.
Jmenování likvidátora
Soudní judikatura 5/2006 s. 358 Jmenoval-li likvidátora společnosti soud, nemůže valná hromada rozhodnout o zrušení svého rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace.

Kdo může být likvidátorem

Likvidátorem může být osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu společnosti, tj. která splňuje následující podmínky: fyzická osoba starší 18 let, osoba plně svéprávná, osoba bezúhonná ve smyslu § 6 ŽZ, osoba, u níž není dána překážka provozování živnosti dle § 8 ŽZ, osoba, která splňuje podmínky dle § 46 ZOK a dalších ustanovení ZOK a dle § 152 a násl. NOZ, není členem dozorčí rady (pokud ji společnost zřídila), není prokuristou společnosti. Z toho vyplývá, že likvidátorem může být každá fyzická osoba, která splňuje stejné zákonné předpoklady jako jednatel. I jednatel společnosti může být likvidátorem jak uvedeno shora. Likvidátorem může být i právnická osoba, ale je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora. I takto určená osoba musí splňovat výše uvedené předpoklady.

Související články

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž...

Převod firmy

Převod firmy

Převod firmy Převod firmy. Je to nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Přepis firmy na nového majitele je legální řešení Vašich problémů s firmou. Převezmeme IHNED Vaši firmu v jakémkoli stavu do 24 hodin, se všemi závazky a pohledávkami.Převod firmy v...

podej zadlužené společnosti

podej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti Prodej zadlužené společnosti. Nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Nabízíme řešení.Využijte službu:"Prodej zadlužené společnosti" Zajistíme prodej Vaší firmy, se všemi závazky a pohledávkamido 7 dnů !!! Nebojte se nás...

Partneři.

*
+
*
*
Převod firmy

Převod firmy

Převod firmy

Převod firmy. Je to nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Přepis firmy na nového majitele je legální řešení Vašich problémů s firmou.
Převezmeme IHNED Vaši firmu v jakémkoli stavu do 24 hodin, se všemi závazky a pohledávkami.

Převod firmy v krocích

PRVNÍ SCHŮZKA A SEZNÁMENÍ SE.

Komunikujeme spolu celou dobu. Nový zájemce o obchodní podíly se seznámí s Vámi, Vaší firmou.

Převod firmy – PŘÍPRAVA SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

VALNÁ HROMADA

Zákon přímo nevyžaduje pro převod firmy podepsání dokumentů u notáře, obvykle ale smlouvu o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) u notáře podepisujeme. Je součástí kompletní valné hromady a je snazší vše udělat v jednom kroku a rychlejší z pohledu přímého zápisu do obchodního rejstříku. Na valné hromadě v rámci notářského zápisu nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového jednatele.

ZÁPIS ZMĚN DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku probíhá ihned po skončení valné hromady u notáře fyzickým odnesením notářského zápisu o průběhu valné hromady, kupních smluv s přílohami a ostatních dokumentů na příslušný rejstříkový soud, kde je zaplacen i poplatek za zápis změn a klient dostává kopii návrhu s vyznačeným datem podání a kopiemi notářských zápisů.
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě je zápis změn proveden nejpozději do 24 hodin. Ve výpise společnosti z obchodního rejstříku již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR

Mezi nejdůležitější dokumenty po uskutečnění valné hromady bezesporu patří podrobný předávací protokol funkce jednatele (předsedy představenstva). Ten obsahuje ty – pro chod firmy – nejzásadnější údaje.

 • Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky).
 • Přehled pohledávek ke dni provedení transakce.
 • Mimořádná účetní uzávěrka.
 • Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího).
 • Kompletní předání HIM a DHIM.
 • Důležitá spojení na dodavatele a odběratele, včetně veškeré smluvní dokumentace k jednotlivým – I ŽIVÝM – obchodním případům.
 • Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení.
 • Výkazy zisků a ztrát, rozvahu a výsledovku, daňová přiznání.
 • Živnostenské listy a oprávnění, registrace.

CELÝ PROCES PŘEVZETÍ ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI JE LEGÁLNÍ, RYCHLÝ A HLAVNĚ DISKRÉTNÍ.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.

podej zadlužené společnosti

podej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti. Nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy.

Nabízíme řešení.

Využijte službu:
„Prodej zadlužené společnosti“

Zajistíme prodej Vaší firmy, se všemi závazky a pohledávkami
do 7 dnů !!!

Zanechte údaje budeme vás kontaktovat* Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU 2006/679. Informace o způsobu zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Prodej zadlužené společnosti

Prodejte našim prostřednictvím svou zadluženou společnost.

Cena za odkup firmy v krizovém stavu je odvislá od její celkové kondice a potenciálu.

Má vaše firma problémy?
Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků?
Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů?
Nestíháte splácet své závazky ?
Prodejte svou zadluženou firmu.

Disponujeme rozsáhlými praktickými zkušenostmi, vysokou odbornou kompetencí a značným investičním kapitálem,
který nám umožňuje investovat vlastní finanční prostředky do akvizic menších i středních problematických a zadlužených firem z nejrůznějších hospodářských odvětví.

Prodej zadlužené společnosti

Jak se zbavit zadlužené firmy ?


Jak probíhá převod
firmy ?


Odkup zadlužené společnosti .


Prodej zadlužené společnosti

Prodejte našim prostřednictvím svou zadluženou firmu reálným zájemcům o takovou společnost.

My Vám nabízíme kvalifikované zhodnocení ekonomické kondice Vaší firmy. Doporučíme volbu optimálního řešení zadluženosti Vaší firmy. Pomůžeme jak v otázkách ekonomických, tak v oblasti změti legislativních předpisů a právního podchycení zvoleného řešení. Zejména však za Vás budeme jednat, a vyvineme maximální úsilí k dosažení zvoleného cíle.

Zajistíme prodej Vaší firmy, se všemi závazky a pohledávkami
do 7 dnů.

Zanechte údaje budeme vás kontaktovat* Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU 2006/679. Informace o způsobu zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zbavte se zadlužené firmy dokud je čas !

Partneři projektu.


Logo

Konec firmy
Home - partner 2

Prodej zadlužené společnosti

Zadlužená firma – jistá míra zadluženosti firmy není na škodu a v konkrétních případech může být i žádoucí. Ostatně vést expanzi svého podnikání bez zadlužení zpravidla ani dost dobře není možné. Pokud však míra zadluženosti firmy přesáhne rozumnou hranici (zpravidla se uvádí, že podíl cizího kapitálu by neměl překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění firmy), je namístě zbystřit. Lze prodat celou firmu?

Pakliže se Vaše firma zadlužila tak, že má problémy se splácením svých závazků (což jednoduše poznáte tak, že se počet neuhrazených faktur nezastavitelně zvyšuje a Vy už nevíte, kterému z obchodních partnerů denně urgujících platbu či pozastavujících dodávku zboží máte zaplatit jako první), je třeba vyhledat pomoc odborníků.

Jak se zbavit zadlužené firmy

Jak se zbavit zadlužené firmy

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Hledáte způsob jak se zbavit zadlužené firmy ?

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

 • Má vaše firma problémy ?
 • Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů ?
 • Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků ?
Vaši firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami do 24 hodin !!! Řešením je převod takové firmy na jinou osobu.​ S garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

Legálnost postupu

Důsledně respektujeme zákony. Nebudete mít problém s legálností uskutečněného prodeje společnosti. Věřitelé nebudou mít šanci zneplatnit transakci.

Diskrétnost služby

Ve všech fázích prodeje firmy Vám garantujeme plnou diskrétnost a nešíření informací bez Vašeho souhlasu.

Rychlost a cena

Od první schůzky až po samotný převod společnosti a zápis změn do obchodního rejstříku nemusí uplynout ani 7 dnů. Tak rychle jsme pro Vás schopni vše vyřešit.

Komplexní servis

Poskytneme Vám plný komplex služeb od předběžných konzultací, analýzy právní a ekonomické situace, až po vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím.

Naše firma disponuje letitými zkušenostmi na poli odkupu společností, a proto Vám dokážeme nabídnout ty nejlepší ceny na trhu. S námi však získáte mnohem víc než výhodnou cenu. Dostanete příležitost znovu se bez starostí nadechnout a začít znovu, protože právní odpovědnost bude od podpisu smlouvy na nás!

Celý proces převzetí zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.

Vaši firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami
do 24 hodin !!!

Odkup zadlužené firmy

Odkup zadlužené firmy

Odkup zadlužené firmy.

Odkup zadlužené firmy je levným a legálním řešením Vašich problémů. Je to nejrychlejší způsob ukončení podnikání. Celou transakci zprostředkujeme do 7 dnů !!!

Zprostředkujeme odkup vaší zadlužené firmy

GARANTUJEME VÁM diskrétnost, rychlost, legálnost a převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem, jednatelem. Odkup / prodej / převod, či převzetí firmy, společnosti s.r.o., nebo a.s. je nejrychlejší a nejlevnější způsob ukončení podnikání.

Čas je zásadní faktor pro prodej zadlužené firmy.

Hraje ve Váš neprospěch. Nemá smysl na nic čekat. Celý proces odkupu zadlužené firmy je legální, rychlý a hlavně diskrétní. V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet. Odkup Vaší firmy se všemi závazky a pohledávkami zprostředkujeme do 7 dnů !

Zbavte se zadlužené firmy dokud je čas !

Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.
Odkup zadlužené firmy

Odkup zadlužené firmy – poznatky

Lze prodat celou firmu?

Jistá míra zadluženosti firmy není na škodu a v konkrétních případech může být i žádoucí. Ostatně vést expanzi svého podnikání bez zadlužení zpravidla ani dost dobře není možné. Pokud však míra zadluženosti firmy přesáhne rozumnou hranici (zpravidla se uvádí, že podíl cizího kapitálu by neměl překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění firmy), je namístě zbystřit. Pakliže se Vaše firma zadlužila tak, že má problémy se splácením svých závazků (což jednoduše poznáte tak, že se počet neuhrazených faktur nezastavitelně zvyšuje a Vy už nevíte, kterému z obchodních partnerů denně urgujících platbu či pozastavujících dodávku zboží máte zaplatit jako první), je třeba vyhledat pomoc odborníků. Naše firma disponuje letitými zkušenostmi na poli odkupu společností, a proto Vám dokážeme nabídnout ty nejlepší ceny na trhu. S námi však získáte mnohem víc než výhodnou cenu. Dostanete příležitost znovu se bez starostí nadechnout a začít znovu, protože právní odpovědnost bude od podpisu smlouvy na nás !

Související články

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora. Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem. Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž...

Převod firmy

Převod firmy

Převod firmy Převod firmy. Je to nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Přepis firmy na nového majitele je legální řešení Vašich problémů s firmou. Převezmeme IHNED Vaši firmu v jakémkoli stavu do 24 hodin, se všemi závazky a pohledávkami.Převod firmy v...

podej zadlužené společnosti

podej zadlužené společnosti

Prodej zadlužené společnosti Prodej zadlužené společnosti. Nejrychlejší řešení jak se zbavit zadlužené firmy. Nabízíme řešení.Využijte službu:"Prodej zadlužené společnosti" Zajistíme prodej Vaší firmy, se všemi závazky a pohledávkamido 7 dnů !!! Nebojte se nás...

Partneři.

*
+
*
*